PHỤ TÙNG PVC-U
CO RÚT
CO REN NGOÀI THAU
NẮP KHÓA REN NGOÀI
NỐI THẲNG REN TRONG ĐỒNG
NỐI THẲNG
NỐI THẲNG REN TRONG
NỐI THẲNG REN TRONG ĐỒNG
NỐI THẲNG REN NGOÀI
NỐI THẲNG CHUYỂN BẬC
BẠC CHUYỂN BẬC
NỐI GÓC 45°
NỐI GÓC 90°
NỐI GÓC 90° REN TRONG
NỐI GÓC 90° REN TRONG ĐỒNG
NỐI GÓC 90° REN NGOÀI
BA CHẠC 90°
BA CHẠC 90° REN TRONG ĐỒNG
BA CHẠC 90° CHUYỂN BẬC
ĐẦU BỊT
BÍCH ĐƠN
NÚT BỊT REN NGOÀI
VAN CẦU
BA CHẠC 88° CHUYỂN BẬC
TỨ CHẠC CONG 88°
Nhóm sản phẩm khác